Dom Pomocy Społecznej Strzałkowo

O nas

Szanowni Państwo !

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa
COVID-19, w trosce o zdrowie mieszkańców naszego domu, wprowadzam z dniem 13 września 2020r. do odwołania zakaz odwiedzin oraz urlopów mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

 

Z poważaniem 

 Artur Cygan
Dyrektor
DPS w Strzałkowie
2020_podziękowanie_52020_podziękowanie_2 2020_podziękowanie_3 2020_podziękowanie_4

podziekowanie

Zarządzenie nr  22 / 2020

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie

z dnia 31 sierpnia 2020r.

w sprawie zasad opuszczania terenu dps oraz odwiedzin mieszkańców domu.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) oraz § 6.1, pkt 2.1 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie (Uchwała nr XI/79/07 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 września 2007r) wprowadzam:

 §1

Możliwość wyjść poza teren dps przez mieszkańców domu w dniach 1 września – 14 września 2020r.
z uwzględnieniem następujących zasad:

– ważny powód (wyłącznie załatwienie spraw niecierpiących zwłoki w tym wyjazd do WTZ),
– każdorazowe zgłoszenie opiekunom grupy czasu nieobecności na terenie domu,
– zaopatrzenie i stosowanie środków ochrony indywidualnej, przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących w zakresie poruszania się w przestrzeni publicznej,
– w uzasadnionych przypadkach – asysta opiekuna.

 §2

Możliwość urlopowania mieszkańców domu w dniach 1 września – 14 września 2020r. z uwzględnieniem następujących zasad:

– ważny powód (wyłącznie załatwienie spraw niecierpiących zwłoki),
– każdorazowa zgoda dyrektora domu,
– zaopatrzenie i stosowanie środków ochrony indywidualnej, przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących w zakresie poruszania się w przestrzeni publicznej,
– przeprowadzenie wywiadu z pracownikiem ośrodka pomocy społecznej wg właściwości (ustalenie aktualnej sytuacji epidemicznej w miejscu pobytu w czasie urlopu).

 §3

Możliwość odwiedzin mieszkańców dps w dniach  1 września – 14 września 2020r. z uwzględnieniem następujących zasad:

– wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie z pracownikiem socjalnym lub opiekunem grupy terminu odwiedzin (dzień, godzina),
– w czasie odwiedzin obowiązuje stosowanie maseczki ochronnej,
– w momencie rozpoczęcia odwiedzin kontakt z opiekunem grupy w celu:
a) dezynfekcji rąk,
b) pomiaru temperatury ciała,
c) dokonania wpisu w karcie obserwacji,
– miejsce odwiedzin: pokój gościnny lub inne pomieszczenie wskazane przez opiekuna;
w przypadku sprzyjającej pogody zalecane korzystanie z miejsc rekreacyjnych wokół domu (obowiązuje zakaz przebywania osób odwiedzających w pokojach mieszkańców),
– zalecany czas odwiedzin – do 2 godz.,
– zgłoszenie opiekunowi grupy zakończenia odwiedzin – wpis w karcie obserwacji,
– w przypadku przekazania w czasie odwiedzin art. spożywczych zaleca się stosowanie produktów wyłącznie oryginalnie zapakowanych.

 §4

Wykonanie zarządzenia powierzam:

 1. Z-cy Dyrektora,
 2. Koordynatorowi Zespołu Opieki i Terapii.

 §5

Zarządzenie obowiązuje od 1 września 2020r.

§6

Z dniem 1 września 2020r. traci moc zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2020r.

 

                                                                                                                                /-/ Artur Cygan

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie:

 • jest jednostką organizacyjną Powiatu Słupeckiego,
 • posiada pozwolenie Wojewody Wielkopol- skiego na prowadzenie działalności na czas nieokreślony,
 • przeznaczony jest dla 130 osób – dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie,
 • położony jest w miejscowości Strzałkowo (5 tys. mieszkańców), blisko dworca PKP oraz drogi K92 (Poznań-Warszawa); nieopodal znajduje się: urząd gminy, przychodnia lekarza rodzinnego, kościół oraz centrum handlowe,
 • mieści się w trzech, niezależnych obiektach mieszkalno-terapeutycznych; dysponuje jedno, dwu i trzyosobowymi pokojami; oprócz standardowego wyposażenia w pokojach znajduje się instalacja przeciwpożarowa, przyzywowa oraz radiowo–telewizyjna;
 • jest monitorowany i pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony w windę i podjazdy zewnętrzne; wokół znajduje się wiele zagospodarowanych terenów zielonych oraz boisko do gry w piłkę nożną umożliwiające aktywny wypoczynek,
 • posiada 9-osobowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • zapewnia dostęp do różnych pomieszczeń wspólnego przebywania, które sprzyjają integrowaniu się mieszkańców, aktywizacji i rekreacji (pokoje dziennego pobytu, pracownia terapii zajęciowej wraz z dostępem do internetu) oraz pomieszczeń specjalnego przeznaczenia (gabinet medycznej pomocy doraźnej, pokój gościnny, kuchenki pomocnicze, podręczne pomieszczenia do prania i suszenia, palarnia, pokoje kąpielowe, jadalnie, sale ćwiczeń, miejsce kultu religijnego).

Dom posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji usług opiekuńczo-terapeutycznych:

 • funkcjonuje od 67 lat,
 • organizuje Zjazdy Rodzin Mieszkańców Domu już od 18 lat,
 • od 26 lat organizuje turnieje piłki nożnej osób niepełnosprawnych,
 • wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Strzałkowo od 22 lat prowadzi zajęcia biblioterapeutyczne,
 • razem ze stowarzyszeniem Gramy dalej od 11 lat organizuje rajdy rowerowe.

Dom koncentruje swoją działalność na zapewnieniu mieszkańcom domu:

 • więzi rodzinnych,
 • właściwej opieki i wsparcia,
 • rozwoju zdolności i zainteresowań,
 • zaspokajania potrzeb kulturalnych i religijnych,
 • samorządności.

ZAPRASZAMY !