Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Historia

Historia powstania Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Pomagamy już ponad 60 lat !

wszystko zaczęło się 1 stycznia 1951r.

Po zakończeniu II wojny światowej tereny działania administracyjnego gminy Strzałkowo i miasta Słupcy objęte były programem zasiedlania opuszczonych przez Niemców gospodarstw rolnych. W ramach zasiedlania wraz z ludnością przybywającą z terenów wschodnich przedwojennej Polski, przywożeni byli inwalidzi wojenni oraz sieroty. Zachodziła pilna potrzeba stałego zasiedlenia i zorganizowania opieki. W wyniku porozumienia pomiędzy Gminą Strzałkowo, Miastem Słupca oraz Powiatem Wrzesińskim postanowiono z dniem 1 stycznia 1951 r., w pałacu znajdującym się w Strzałkowie, zorganizować dom opieki dla dorosłych. Działalność placówki koncentrowała się na opiece i pomocy medycznej.

Rok 1960

w 1965r. Dom zmienia profil działalności

Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 20 października 1964 r. dom opieki dla dorosłych przekształcony został w styczniu 1965r. w dom opieki społecznej dla upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie mężczyzn. Główną przyczyną przekształcenia profilu istniejącego domu były wytyczne Ministra Zdrowia o tworzeniu specjalistycznych placówek opiekuńczych. Bliskość Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Gnieźnie oraz konieczność rozszerzenia opieki nad osobami, które nie były objęte leczeniem szpitalnym, sprzyjała podjęciu decyzji o zmianie profilu. W latach 1965-1970 istniejący budynek został poddany kompleksowym remontom i przebudowie. Dotychczasową ofertę rozszerzono o elementy terapii oraz pracy socjalnej.

w 1991 r. placówka zmienia nazwę na Dom Pomocy Społecznej

W 1991 r., na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990r., został nadany placówce nowy statut. Od tego roku placówka przekształcona zostaje w samodzielną jednostkę organizacyjną i budżetową podległą Wojewodzie. W usługach świadczonych przez placówkę coraz większy nacisk położony zostaje na terapię, pracę socjalną oraz integrację ze środowiskiem lokalnym. W 1996 roku zaplecze domu poszerzone zostaje o kolejny budynek przy ul. Kościuszki; w tym okresie rozpoczyna się również proces dostosowywania zaplecza oraz świadczonych usług do obowiązujących standardów zawartych w Ustawie o pomocy społecznej i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

Rok 1996

1998 r. Dom otrzymuje pozwolenie na działalność Wojewody Wielkopolskiego

W 1998 r. dom dostosowany został do obowiązujących standardów i otrzymał pozwolenie Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie działalności. W 1999r., w związku z reformą samorządową, uchwałą Rady Powiatu Słupeckiego nadany zostaje placówce nowy statut (z późniejszymi zmianami). Od tego momentu Dom staje się jednostką organizacyjną Powiatu Słupeckiego, przeznaczoną dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn). W 2013r. dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejską w placówce przeprowadzona zostaje kompleksowa termomodernizacja wraz z montażem instalacji solarnych. (Informacja o projekcie – KLIKNIJ PONIŻEJ)

Działalność domu koncentruje się na zapewnieniu usług w zakresie bytowym, opiekuńczym i wspomagającym (w tym edukacyjnym) na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, z uwzględnieniem ich fizycznej i psychicznej sprawności, ze szczególnym naciskiem na utrzymanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.