Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Zasady przyjęcia

Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie jest placówką przeznaczoną dla dorosłych mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną.

W celu uzyskania skierowania do Domu Pomocy Społecznej należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (dana osoba nie musi być zameldowania pod tym adresem na pobyt stały).

Wniosek o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej składa osoba zainteresowana lub, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych – opiekun prawny. Opiekun prawny, przed złożeniem wniosku, zobowiązany jest uzyskać zgodę Sądu na umieszczenie podopiecznego w DPS. W sytuacji, kiedy osoba wymagająca umieszczenia w DPS nie wyraża na to zgody, a nie jest ubezwłasnowolniona, umieszczenie może nastąpić na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich – wydanego na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej .

Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy i pomaga skompletować niezbędne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje również decyzje o skierowaniu i odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i przekazuje dokumenty do Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Słupcy, które wydaje decyzję o umieszczeniu w DPS.  Jeżeli w danym momencie DPS nie dysponuje wolnym miejscem, osoba ubiegająca się zostaje wpisana przez PCPR na listę oczekujących, a o terminie przyjęcia powiadamia dyrektor DPS.

Miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie w 2024 roku wynosi 6158 zł.

Odpłatność za pobyt w DPS ponosi:

  • mieszkaniec – w wysokości 70 % swojego dochodu,
  • gmina – z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej (w wysokości różnicy między miesięcznym kosztem utrzymania w DPS, a odpłatnością mieszkańca).

Ustawa o pomocy społecznej zobowiązuje również do odpłatności rodzinę: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) – jeżeli pozwala na to sytuacja finansowa rodziny (dochód w rodzinie na osobę po wniesieniu opłaty nie może być niższy niż 1800,00 zł, w przypadku osoby samotnie gospodarującej – nie może być niższy niż 2328,00 zł).

Osoby zainteresowane umieszczeniem w naszej placówce mogą uzyskać dodatkowe informacje u pracowników socjalnych pod numerem telefonu 63/ 27 50 097; 63/27 50 847 wewn.18 lub osobiście – pok.104.

ZAPRASZAMY